Artikkel fra Mensendieckbulletinen nr.1 - 2008

”STRESS og det lille øyeblikks avspenning”

Av Mari Thun

Anne Brudevold er utdannet mensendieck fysioterapeut og psykolog, og i disse dager er hun svanger med helt ny bok; ”STRESS og det lille øyeblikks avspenning”. I sitt arbeid som fysioterapeut var interessen spesielt rettet mot hode/nakke/rygg/spenningstilstander og stress. I tillegg instruerte hun mensendieckgrupper. Kombinert med sin brede erfaring som psykolog, hvor ett av områdene har vært livsstilsproblematikk, har yrkesbakgrunnen hennes nå resultert i en bok. Her får du en liten smygtitt, og du skal ikke se bort ifra at det vil gi mersmak.

Hva inspirerte deg til å skrive denne boken?
- Først og fremst ble jeg veldig glad for å bli spurt av forlagssjef Turid Løvskar i Noras Ark. Jeg oppfattet det som en tillitserklæring til meg som ble en inspirasjonskilde. For øvrig var det vel en inspirasjonskilde i seg selv å skulle skrive ned erfaringer og kunnskap som jeg har samlet i løpet av 40 år som terapeut. Noen ganger har det vært litt ”skummelt” også, og jeg har mange ganger følt meg ydmyk til prosjektet. I løpet av skriveprosessen har det imidlertid dukket opp flere spennende møter og publikasjoner som har vært til stor nytte og inspirasjon for meg. Det gjelder møte med den svenske hjerneforskeren Annica Dahlstrøm i 2006, og med den danske psykologen og nevrovitenskapelige orienterte Susan Hart. Dessuten hadde jeg fått verdifull kunnskap om hormoner og følelsenes betydning for dem gjennom den danske komplementærmedisineren Arvin Larsens bok Livets hormoner (2001), noe jeg opplevde som verdifullt for min forståelse av stress. Jeg var også så heldig å møte ham i 2007, noe som også inspirerte meg i min skriveprosess. Selv om jeg noen ganger hadde puslet med tanken om å samle min forståelse av stress i en bok, hadde jeg vel egentlig ikke turt å tenke tanken helt ut at det skulle bli virkelighet en dag!

Hvem bør lese den?
- I utgangspunktet har jeg prøvd å skrive en bok som kan være nyttig for alle som er opptatt av stress. Det gjelder både fagpersoner og behandlere så vel som legfolk og pasienter. Mitt ønske er at boken skal kunne gi et konstruktivt bidrag til dem som ønsker å unngå stressreaksjoner i et samfunn der belastningene er økende, og til dem som allerede kjenner stress-symptomene på kroppen og vil redusere sine plager. Jeg går igjennom stressmekanismene og noen vanlige negative stressreaksjoner, noe jeg mener kan øke motivasjonen til å ta stress på alvor og gjøre noe med det. Boken inneholder også en del om følelsenes og personlighetens betydning for hvordan vi reagerer på de utfordringene vi står ovenfor, og noen forslag til styrking av egne ressurser. Jeg kommer blant annet inn på livsstilens betydning for å takle stress, og gir konkrete råd og forslag til øvelser. Jeg kommer også inn på hjernens utvikling hos barn, og hvordan kvaliteten av tidlig omsorg har betydning for hvordan barnet kan utvikle en eventuell disponering for stress. Fordi jeg berører så mange forskjellige sider ved hva som kan føre til stressreaksjoner, håper jeg å kunne nå mange med noe som kan være til nytte for den enkelte.

I hvilken grad vil du si at ditt arbeid ”farges” av din bakgrunn som Mensendieck Fysioterapeut?
- Mensendieck utdannelsen er med på å farge mye i min tilværelse. Å bli Mensendieck-Fysioterapeut er noe av det ”lureste” jeg har gjort og nyttig for så mye i tilværelsen! I min praksis som psykolog har jeg hatt svært stor glede og hjelp av utdannelsen. I forståelsen og behandlingen av stress har det vært spesielt nyttig! Fordi pust er et av de mest sentrale temaene i utviklingen av stressreaksjoner, har mensendieck bakgrunnen bidratt til at pustemekanismen og et vanlig holdningsmønster ved stress har blitt ganske utførlig beskrevet i boken. Mensendieck utdannelsen er også opphavet til bokens tittel: ”STRESS og det lille øyeblikks avspenning”. ”Det lille øyeblikks avspenning” var en av vår rektor Lisbeth Bugges kjepphester og oppfordret til ”Spenn av i magen, pust dypt, senk skuldrene og slapp av i kjeven” i hverdagen. Det var en enkel, effektiv og klok kjepphest og oppfordring!!

- Som mensendieckstudent ble vi også ganske grundig innpodet med hvor viktig et helhetssyn på mennesket er. Det er noe jeg er svært opptatt av, og som jeg prøver å formidle i boken.

Hva er din erfaring i forhold til hva som utløser stressreaksjoner hos personer?
- Stress er en overlevelsesmekanisme. Det er en naturlig og fantastisk mekanisme som inntrer når vi er i fare, og som utløser mange fysiologiske reaksjoner for å sette kroppen i beredskap til å kjempe eller flykte. Når faren er over normaliseres kroppsreaksjonene til vanlig hverdagsmodus. Dette kaller mange for positivt stress. Når stressmekanismene er aktive over tid uten nok pauser og hvile, kan vi utvikle såkalt negativt stress med de reaksjoner og symptomer det kan medføre. Disse pausene med den nødvendige restitusjonen de gir, synes å være en mangel for stadig flere i vårt samfunn. Angst, uro, usikkerhet, utrygghet, uvisshet er tilstander som i vår hjerne utløser kroppens overlevelsesberedskap, stressreaksjonene. Det vil si at engstelige personer er mer disponert for stressreaksjoner enn trygge personer. Den måten vi reagerer på utfordringer og omstendigheter er ofte mer avgjørende enn utfordringene i seg selv. Tilværelsen er for de fleste av oss full av krav, konkurranse, prestisje, omstillinger, tidsklemme, mange tilbud og valgmuligheter. Å si nei, fire på sin perfeksjonisme, sette grenser, skape orden og system osv er velkjent for å forebygge stress. Dette forutsetter imidlertid en viss indre trygghet. Jo mer bevisst, integrert og tilstede i nået en person er, jo mindre disponert for stress er personen. Det minsker tilbøyeligheten til å la seg styre og være avhengig av andres bekreftelse og gunst, noe som kan lede til stress. En økt bevissthet og selvinnsikt gir større mulighet for å fange opp kroppens negative signaler og finne av-knappen. Det finnes mange av-knapper, og jeg beskriver flere slike i boken. ”Det lille øyeblikks avspenning” er en av dem.

Har du sett noen likheter blant de personene du har møtt i ditt yrke som Mensendieckinstruktør og som psykolog ift. reaksjoner på stress (fysisk og psykisk), og håndtering av dette?
- Det har jeg ikke tenkt over før. Det er så lenge siden jeg jobbet som Mensendieck-fysioterapeut. Når jeg tenker tilbake tror jeg at likheten er ganske stor. Selv om de som søker fysikalsk behandling kanskje er mer opptatt av kroppen, var svært mange også opptatt av det følelsesmessige. De fleste av oss har vel som fysioterapeuter opplevd våre pasienters behov for samtale. Mange som kommer til psykologbehandling er også opptatt av sine eventuelle fysiske smerter, men fokus er jo mer på det psykiske. Da kan det være nyttig å ha en fysioterapiutdannelse i bagasjen! Jeg synes det er vanskelig å generalisere mellom disse pasientene, men felles for mange mennesker er nok at forståelsen for hvor stor følelsenes betydning er for våre kroppsreaksjoner er liten. Dette er noe jeg er veldig opptatt av og som er svært viktig i forhold til stress. Jeg belyser dette i boken, blant annet med nyere hjerneforskning.

Hva vil du råde fremtidige og nåværende Mensendieck fysioterapeuter til når det gjelder tilnærming og behandling av personer hvor stress er en stor del av problemstillingen?
- Stress er et sammensatt og ofte komplisert fenomen der følelser og kroppsreaksjoner vanskelig lar seg skille. Fordi et anspent pustemønster og økt kroppsspenning med ømme muskler er det første som vanligvis registreres ved stress, egner fysioterapi seg godt som behandlingsform. Å arbeide med pustemønsteret og bevisstgjøre det er avgjørende. Det innebefatter også holdningsøvelser, nakke/skulder øvelser og generell styrking av kroppen (men det trenger jeg vel ikke å si til Mensendieck-fysioterapeuter!).

- Like viktig er det med avspenningsøvelser og forståelsen for samspillet mellom aktivitet og hvile og kroppens behov for restituering! At pauser ikke er dødtid, men nødvendig oppbygging og ladning av batteriene kan ikke sies for ofte!

- Jeg nevnte at stress er en overlevelsesmekanisme og at angst, utrygghet og usikkerhet er den underliggende (og ofte ubevisste) årsaken. Å oppfordre til øket selvinnsikt og bevisstgjøring av ressurser, kvaliteter, styrke og evner er således viktig. Likeledes er det å stå på egne ben, kroppsbalanse, sentreringsøvelser, kontakt mellom føtter og underlag og jordingsøvelser viktig ved stress.

- Svært mange av de plagene pasientene kommer med til fysioterapeuter er relatert til stress, sannsynligvis mange flere av tilfellene enn vi er klar over. Å sette seg ekstra godt inn i hva stress er mener jeg derfor er svært nødvendig og viktig for vår yrkesgruppe.